Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 01/2015


Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Nguyễn Trần Bảo Uyên
18/01/2013 TN1 Tròn 2 tuổi
02 Nguyễn Ngọc Ngân
02/01/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
03 Trần Minh Hoàng
12/01/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
04 Nguyễn Phương Uyên
02/01/2012 D1 Tròn 3 tuổi
05 Ngô Bảo Thiên
09/01/2012 D1 Tròn 3 tuổi 
06 Nguyễn Hoàng Châu Giang
01/01/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
07 Trần Gia Hân
24/01/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
08 Hồ Gia Bảo
15/01/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
09 Phạm Khắc Vương 20/01/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
10 Lê Nguyễn Ngọc Tuyền
12/01/2012 B3
Tròn 3 tuổi 
11 Nguyễn Đức Duy
19/01/2012 B3
Tròn 3 tuổi 
12 Nguyễn Ngọc Hồng Minh
05/01/2012 B3 Tròn 3 tuổi 
13 Phạm Khánh Đoan
09/01/2012 B4
Tròn 3 tuổi 
14 Tăng Lê Khánh Ngân
10/01/2011 B4
Tròn 4 tuổi 
15 Võ Nguyễn Y Thảo
19/01/2011 B5
Tròn 4 tuổi 
16 Phạm Ngọc Uyên Phương
28/01/2010 N1 Tròn 5 tuổi
17 Lâm Bảo Trân
18/01/2010 N1 Tròn 5 tuổi
18 Nguyễn Vũ Khang
17/01/2010 N1 Tròn 5 tuổi
19 Huỳnh Hoàng Bảo Hân
11/01/2011 N1 Tròn 5 tuổi
20 Lê Minh Quang
01/01/2010 N2 Tròn 5 tuổi
21 Nguyễn Hoàng Quyên
01/01/2010 N2 Tròn 5 tuổi
22 Phan Hoàng Nguyệt Cát
12/01/2010 N2 Tròn 5 tuổi
23 Huỳnh Phan Ngọc Bảo 27/01/2010 N2 Tròn 5 tuổi
24 Nguyễn Bảo Quyên
01/01/2009 L1 Tròn 6 tuổi
25 Lê Anh Thông
25/01/2009 L1 Tròn 6 tuổi
26 Hồ Bảo Ngọc
16/01/2009 L1 Tròn 6 tuổi
27 Võ Trần Quỳnh Như
05/01/2009 L2 Tròn 6 tuổi
28 Trương Lê Gia Kiệt
13/01/2009 L2 Tròn 6 tuổi
29 Nguyễn Thị Vân Giang
29/01/2009 L3 Tròn 6 tuổi