Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 02/2015Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Trần Ngọc Phương chi
23/02/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
02 Trần Bảo Trân
27/02/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
03 Huỳnh An Nhiên
03/02/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
04 Khương Trúc Diễm
01/02/2012 D1 Tròn 3 tuổi
05 Huỳnh Phan Ngọc Duyên
24/02/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
06 Nguyễn Khải Hoàn
22/02/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
07 Lương Gia Huy
03/02/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
08 Bùi Khánh Ly
06/02/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
09 Trần Ngô Ý Nhi
25/02/2012 B1 Tròn 3 tuổi 
10 Nguyễn Công Chí Kiên
11/02/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
11 Đặng Tùng Quân
22/02/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
12 Huỳnh Ngọc Hiếu
15/02/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
13 Trần Thanh Khánh Hân
21/02/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
14 Trương Lê Gia Nguyên
15/02/2012 B2
Tròn 3 tuổi 
15 Trương Đình Toàn
01/02/2012 B3
Tròn 3 tuổi 
16 Lê Hạnh Nguyên
14/02/2012 B3 Tròn 3 tuổi
17 Nguyễn Thanh Kỳ Duyên
18/02/2011 B4 Tròn 4 tuổi
18 Nguyễn Vinh Nhật
21/02/2012 B4 Tròn 3 tuổi
19 Nguyễn Duy Nhật Minh
14/02/2011 B4 Tròn 4 tuổi
20 Trần Quốc Huy
14/02/2012 B5 Tròn 3 tuổi
21 Phạm Trần Phú Hoàng
14/02/2011 N1 Tròn 4 tuổi
22 Nguyễn Khôi Nguyên
05/02/2010 N1 Tròn 5 tuổi
23 Huỳnh Lê Bảo Thy
01/02/2010 N1 Tròn 5 tuổi
24 Đồng Thị Trúc Linh
19/02/2011 N1 Tròn 4 tuổi
25 Nguyễn Đoàn Khánh Ngọc
09/02/2010 N2 Tròn 5 tuổi
26 Nguyễn Lưu Phương Trà
10/02/2009 L1 Tròn 6 tuổi
27 Mã Phúc Khánh
20/02/2009 L1 Tròn 6 tuổi
28 Ngô Trúc Quỳnh
20/02/2009 L2 Tròn 6 tuổi
29 Tăng Thị Trà My
17/02/2009 L2 Tròn 6 tuổi
30 Nguyễn Hữu Toàn 24/02/2009 L2 Tròn 6 tuổi 
31 Nguyễn Quang Tùng 21/02/2009 L2 Tròn 6 tuổi
32 Hà Hải Long 12/02/2009 L3 Tròn 6 tuổi