Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 03/2015Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Lê Chiêu Dương
01/03/2013 TN1 Tròn 2 tuổi
02 Đặng Phước Hưng
11/03/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
03 Ngô Thị Thùy Nhi
28/032013 TN2 Tròn 2 tuổi
04 Nguyễn Phan Gia Bảo
02/03/2013 D2 Tròn 2 tuổi
05 Võ Tấn Khoa
06/03/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
06 Trần Thanh Phúc
29/03/2011 B1 Tròn 4 tuổi 
07 Vũ Dương Phương Anh
06/03/2012 B1 Tròn 3 tuổi 
08 Lê Anh Tuấn
03/03/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
09 Phạm Lê Bảo Nhi
18/03/2011 B2 Tròn 4 tuổi 
10 Nguyễn Xuân Sơn
18/03/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
11 Tăng Hương Giang
17/03/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
12 Lê Trương Nhật Thư
27/03/2012 B2 Tròn 3 tuổi 
13 Ngô Ánh Dương
31/03/2011 B2
Tròn 4 tuổi 
14 Đoàn Phước Thiện
10/03/2011 B3
Tròn 4 tuổi 
15 Võ Lê Hiếu
24/03/2011 B3
Tròn 4 tuổi 
16 Lê Bảo Ngọc
13/03/2012 B3 Tròn 3 tuổi
17 Trần Lê Thảo My
27/03/2012 B3 Tròn 3 tuổi
18 Trần Anh Quân
21/03/2011 B5 Tròn 4 tuổi
19 Ngô Sao Khuê
31/03/2011 B5 Tròn 4 tuổi
20 Trần Phú Thịnh
17/03/2011 B5 Tròn 4 tuổi
21 Võ Thiện Vương
16/03/2011 B5 Tròn 4 tuổi
22 Huỳnh Ngọc Diệp
18/03/2011 N1 Tròn 4 tuổi
23 Nguyễn Duy Khang
12/03/2010 N1 Tròn 5 tuổi
24 Lê Trần Bảo Ngọc
28/03/2010 N1 Tròn 5 tuổi
25 Trần Viết Quốc Đạt
25/03/2011 N2 Tròn 4 tuổi
26 Trương Tuấn Tú
13/03/2009 L1 Tròn 6 tuổi
27 Trần Trương Nhật Nam
30/03/2009 L1 Tròn 6 tuổi
28 Hồ Sỹ An
03/03/2009 L1 Tròn 6 tuổi
29 Phan Nam Khánh
04/03/2009 L2 Tròn 6 tuổi
30 Nguyễn Trương Gia Phong
28/03/2009 L2 Tròn 6 tuổi 
31 Hoàng Minh Quân
21/03/2009 L2 Tròn 6 tuổi
32 Nguyễn Gia Như 02/03/2009 L3 Tròn 6 tuổi