Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 04/2015Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Lê Thị Phương Mai
30/04/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
02 Bùi Ngọc Thu Trà
19/04/2013 TN2 Tròn 2 tuổi
03 Phan Nguyễn Hải My
14/042013 TN2 Tròn 2 tuổi
04 Phạm Thị Xuân Mai
02/04/2012 D1 Tròn 3 tuổi
05 Ngô Tấn Phát
19/04/2012 D1 Tròn 3 tuổi 
06 Lê Ngọc Phương Nhi
04/04/2012 D1 Tròn 3 tuổi 
07 Trần Trung Duy
06/04/2013 D1 Tròn 2 tuổi 
08 Trần Vũ Hân
08/04/2012 D1 Tròn 3 tuổi 
09 Bùi Hoàng Khôi Nguyên
01/04/2012 D2 Tròn 3 tuổi 
10 Trần Ngọc Anh Thư
19/04/2012 D2
Tròn 3 tuổi 
11 Nguyễn Bảo Quyên
16/04/2011 B1
Tròn 4 tuổi 
12 Phạm Hoàng Khánh Linh
29/04/2012 B1 Tròn 3 tuổi 
13 Hoàng Hương Giang
09/04/2012 B2
Tròn 3 tuổi 
14 Lê Hoàng Gia Hân
03/04/2012 B2
Tròn 3 tuổi 
15 Trần Tấn Dũng
23/04/2012 B3
Tròn 3 tuổi 
16 Trần Trung Kiên
21/04/2011 B4 Tròn 4 tuổi
17 Nguyễn Gia Bảo
12/04/2011 B3 Tròn 4 tuổi
18 Nguyễn Thị Hà Phương
19/04/2011 B3 Tròn 4 tuổi
19 Đặng Lưu Hương Trà
17/04/2010 N1 Tròn 5 tuổi
20 Đặng Thái Dương
15/04/2010 N2 Tròn 5 tuổi
21 Nguyễn Phạm Hải Nam
02/04/2011 N2 Tròn 4 tuổi
22 Hồ Ngọc Chính
02/04/2010 N2 Tròn 5 tuổi
23 Lương Phương Khánh Ngọc
21/04/2010 N2 Tròn 5 tuổi
24 Nguyễn Văn Hùng
08/04/2009 L1 Tròn 6 tuổi
25 Ngô Văn Định
09/04/2009 L2 Tròn 6 tuổi
26 Đặng Minh Trí
24/04/2009 L2 Tròn 6 tuổi
27 Hoàng Tấn Tài
07/04/2009 L3 Tròn 6 tuổi
28 Phạm Bảo Ngọc
17/04/2009 L3 Tròn 6 tuổi