Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 11/2014Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Đặng Lê Vy 11/11/2012 TN Tròn 2 tuổi
02 Nguyễn Lê An Nhiên 04/11/2012 TN Tròn 2 tuổi
03 Nguyễn Khánh Lâm 22/11/2012 TN Tròn 2 tuổi
04 Phan Nguyễn Minh Nhật 15/11/2012 TN2 Tròn 2 tuổi
05 Lê Minh Khang 16/11/2012 TN2 Tròn 2 tuổi 
06 Nhữ Thanh Phương 01/11/2011 B1 Tròn 3 tuổi 
07 Phạm Nguyễn Thiên Bảo 03/11/2011 B3 Tròn 3 tuổi 
08 Nguyễn Xuân Thanh 21/11/2010 N2 Tròn 4 tuổi 
09 Trịnh Hoàng Linh Đan 28/11/2010 N2 Tròn 4 tuổi 
10 Ngô Nhật Huy 19/11/2009 L2 Tròn 5 tuổi 
11 Mai Thiện Nhân 12/11/2009 L2 Tròn 5 tuổi 
12 Nguyễn Bình Phương Linh 09/11/2009 L3 Tròn 5 tuổi 
13 Nguyễn Tấn Phát 03/11/2009 L3 Tròn 5 tuổi 
14 Trần Ngọc Uyển Như 20/11/2009 L3 Tròn 5 tuổi 
15 Trần Đức Tài 28/11/2009 L3 Tròn 5 tuổi 
         
         
         
         
         

Tổng cộng có 15 cháu