Chăm sóc Sinh nhật bé

Các cháu có sinh nhật trong tháng 12/2014Stt Họ và tên trẻ Ngày sinh Lớp Ghi chú
01 Hoàng Ngọc Minh Khôi
19/12/2012 TN Tròn 2 tuổi
02 Huỳnh Minh Phúc
09/12/2012 TN Tròn 2 tuổi
03 Luo Thi Nhã
19/12/2012 D2 Tròn 2 tuổi
04 Đỗ Linh Khánh 02/12/2011 Bé 1 Tròn 3 tuổi
05 Dương Tấn Khan
12/12/2011 Bé 1 Tròn 3 tuổi 
06 Phan Tấn Hưng
12/12/2011 Bé 1 Tròn 3 tuổi 
07 Hồ Tấn Bảo
06/12/2011 Bé 2 Tròn 3 tuổi 
08 Võ Hoàng Anh
27/12/2011 Bé 2 Tròn 3 tuổi 
09 Nguyễn Huỳnh Bảo Nhật
17/12/2011 Bé 3
Tròn 3 tuổi 
10 Trương Tuấn Dũng
31/12/2011 Bé 3
Tròn 3 tuổi 
11 Hồ Sỹ Phúc
11/12/2011 Bé 3
Tròn 3 tuổi 
12 Đoàn Minh Nghị 10/12/2011 Bé 3 Tròn 3 tuổi 
13 Thái Ngọc Kim Khánh
20/12/2011 Bé 4
Tròn 3 tuổi 
14 Ông Vĩnh Hy 12/12/2011 Bé 4
Tròn 3 tuổi 
15 Phạm Tường Minh Hưng
14/12/2011 Bé 5
Tròn 3 tuổi 
16 Ung Phạm Như Bảo 18/12/2012 Bé 5 Tròn 2 tuổi
17 Trần Thiên Ân 25/12/2010 Nhỡ 1 Tròn 4 tuổi
18 Nguyễn Bảo Khánh 20/12/2010 Nhỡ 2 Tròn 4 tuổi
19 Lê Nguyễn Phúc An 24/12/2009 Lớn 1 Tròn 5 tuổi
20 Nguyễn Phúc Bảo Ngọc 14/12/2009 Lớn 1 Tròn 5 tuổi
21 Nguyễn Công Huy 19/12/2009 Lớn 1 Tròn 5 tuổi
22 Ông Khải Hân 25/12/2009 Lớn 2 Tròn 5 tuổi
23 Nguyễn Tuệ Giang 09/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
24 Phạm Đức Thịnh 18/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
25 Phạm Khánh Nguyên 14/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
26 Nguyễn Phạm Hải Quỳnh 11/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
27 Nguyễn Đức Cường 10/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
28 Nguyễn Kiều Anh 24/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi
29 Trần Ngô Bảo Nhi 18/12/2009 Lớn 3 Tròn 5 tuổi

Tổng cộng có 29 cháu